Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

โครงการจัดตั้งหออาเซียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดแสดงซุ้มสินค้าโอท็อปประจำตำบล 9 ธ.ค.57 ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม Bike For Mom ปี 2558

กิจกรรมเดือน สิงหาคม

อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(1)
13

14

15

(1)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(1)
26

27

28

29

30

31

 

 
 

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านน้.....

https://www.youtube.com/watch?v=sXVJ8DyU-Vs    รายการทั่วถิ่นแดนไทย  เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด ...

อัลบั้มภาพกิจกรรม

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา

Link น่าสนใจ

งานราชการ

หัวข้อ
หน่วยงาน
อ่าน
ตอบ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 305 0
  รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอุตสาหการ ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 408 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 984 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 1080 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1179 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 637 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 587 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 358 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา 531 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 233 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำนักงานเลขานุการกรม 251 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 227 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 832 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ 793 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี 287 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม 313 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ 659 0
  รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 549 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 285 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 266 0
  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา วาศินี ถิ่นมณีคุณ 904 0
  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน นายชูศักดิ์ ยิ้มละม้าย 704 0
  รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 838 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 697 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคราม 591 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 289 0
  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 279 0
  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 224 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 5) กรมวิชาการเกษตร 809 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 382 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 377 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 399 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 ตำแหน่ง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 301 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 5) กรมวิชาการเกษตร 433 0
  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 500 0
  รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 927 0
  รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 989 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2489 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 832 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 1725 0
  รับสมัครสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา โรงพยาบาลสุรินทร์ 538 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 691 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร 2 อัตรา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 354 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 629 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 1256 0
  รับสมัครครูธุรการ 3 อัตรา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1641 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนพรตพิทยพยัต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 711 0
  รับสมัครด่วน!! ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 890 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 1462 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปทุมธานี 1304 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสถิติ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชบุรี 882 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการสาธารณสุข, นักกิจกรรมบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1161 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงกาฬ 613 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 677 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 875 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี๋ 379 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 774 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 734 0
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน วิชานันท์ อุ่นจิตร 1008 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง 374 0
  รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว งานลูกเสือ สพม.19 เลย-หนองบัวลำภู Psg 594 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลััยการอาชีพแจ้ห่ม 1616 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี 813 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1393 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 503 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1574 0
  รับสมัครพนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 785 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 597 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 565 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 541 0
หัวข้อ
หน่วยงาน
อ่าน
ตอบ
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 789 0
  ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 591 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สพม.19 1042 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ 806 0
  รับสัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 808 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ 531 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 557 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง 555 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 1002 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 759 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 900 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแกลง 948 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 360 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร รพ.ราชวิถี 547 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 725 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ราชวิถี 446 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รพ.ราชวิถี 787 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 497 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสิงห์บุรี 435 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 512 0
  รับสมัครงานตำแหน่งบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 749 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 613 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ 451 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์ 1085 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์ชลบุรี) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 782 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 1608 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา มหาวิทยาลัยมหิดล 906 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 614 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 782 0
  เวียตเจ็ทเปิดรับสมัครลูกเรือ ฃาย หญิง ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2559 เวียตเจ็ทแอร์ สายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม 1258 0
  รับสมัครด่วน!!!เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 517 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่สารบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 792 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม 1049 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 551 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ร.พ.มะเร็งลพบุรี 413 0
  ับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 1-10 มีนาคม 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 613 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 883 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี 638 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 478 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 594 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 633 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันประสาทวิทยา 795 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 916 0
  ต้องการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ชาย-หญิง จบปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1201 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล บุตรี เผือดผ่อง 678 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ร.พ.เลิดสิน 474 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 628 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา 359 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร เลิดสิน 340 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี 430 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของคณะ ตำแหน่งบุคลากร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 407 0
  ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข 1 ตำแหน่ง สถาบันพยาธิวิทยา 391 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 380 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 436 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 729 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 787 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุข โรงพยาบาลอ่างทอง 555 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 359 0
  ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินตอร์เน็ตของโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 471 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองทัพอากาศ 439 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กรมการแพทย์ 420 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร 463 0
  รับสมัครพนกงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมของกรมควบคุมโรค (ขยาระยะเวลารับสมัครถึงที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) กรมควบคุมโรค 301 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 299 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม 310 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองทัพอากาศ 270 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 873 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 663 0
  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ www.ksp-hosp.com 536 0
  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ 763 0
  รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 451 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รพ.พระพุทธบาท 631 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 726 0
  รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้คณะทัณตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 385 0
  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 378 0
  รับสมัครด่วน!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูและระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 402 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 483 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 570 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 853 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา กรมทางหลวงชนบท 679 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ 1094 0
  รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 480 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 640 0
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 670 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 719 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ 688 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท 522 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1019 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 809 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 965 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ 706 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง 339 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 330 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภขนาการ โรงพยาบาลศิริราช 428 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เศรษฐกร(ปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 418 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ 586 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 787 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 761 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 487 0
  รับสมัครครูและพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร 1390 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สถาบันพยาธิวิทยา 483 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 1) กรมวิชาการเกษตร 820 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 945 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมทางหลวงชนบท 645 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 549 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี 847 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี 801 0
  รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช 869 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 776 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม 929 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1141 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 738 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคี สำนักงานอัยการสูงสุด 364 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับภาคี สำนักงานอัยการสูงสุด 344 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 615 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 527 0
  รับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 604 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 352 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 782 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(Jobเจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 897 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลศิริราช 521 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา โรงพยาบาลศิริราช 639 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคณะแพททยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(Job พนักงานการเงินและบัญชี) 6 อัตรา โรงพยาบาลศิริราช 537 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 613 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 687 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 601 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 850 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลแกลง 475 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 778 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 897 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 2 อัตรา กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 415 0
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชนัดดา ดงพะจิต 700 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง) กรมวิชาการเกษตร 494 0
  รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา 1033 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 637 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชดำริ 770 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 1101 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทย์ 2 อัตรา มหาวิทยาลัยมหิดล 620 0
  รับสมัครงานพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 426 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 2558 งานประชาสัมพันธ์ 836 0

Credit : www.perdsorbtoday.com