ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


Now display page 1/17 1 2 3 4 5

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4

อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาสว 660 เมตร หนา 0.04 เมตร ขายเอกสารสอบราคาจ้างตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5333-2054 ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ

สอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพืั้นที่

          อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.rongwuadang.com..... อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบรถรางบริการฯ

อบต.ร้องวัวแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกอบรถรางบริการประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี  ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ อบต.ร้องวัวแดงกำหนด กำหนดขายและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันยที่ ๙ - ๒๖ ตุลา..... อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 9

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙       &n..... อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกส์ หมู่ที่ 2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒      &..... อ่านต่อ

สอบราคาจ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓       ..... อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 8

           องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๒๕ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ บ่..... อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะฯ

อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลร้องวัวแดง กำหนดขายเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ... อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร้องวัวแดง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกวดรา..... อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านม่วงเขียว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกวดรา..... อ่านต่อ