Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25ุ60 ครั้งที่ 1

การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25ุ60 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2560

……………………….………………………………..

                  อาศัยตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2552  และตามข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   ได้ขออนุญาตทางอำเภอสันกำแพง เพื่อกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี 2560   มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม   14 สิงหาคม 2560  ดังนั้น ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จึงมีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี 2560  ในวันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เพื่อพิจารณาข้อราชการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    วันที่   25   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560

 

                                                       ( ลงชื่อ )       ธนกร  แก้วผัด

                                                                      ( นายธนกร  แก้วผัด )

                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

วันที่ลงข่าว : 2017-08-03 14:31:05