Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25ุ60 ครั้งที่ 1

การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25ุ60 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2560

……………………….………………………………..

                 

                   อาศัยตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  และตามข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  มีกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2560  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  15 – 29  สิงหาคม  2560  ดังนั้น ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จึงมีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี 2560  ในวันอังคารที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และพิจารณาข้อราชการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    วันที่   1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560

 

                                                       ( ลงชื่อ )        ธนกร  แก้วผัด

                                                                      ( นายธนกร  แก้วผัด )

                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

วันที่ลงข่าว : 2017-08-11 10:21:57