Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต. เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ประกาศอบต. เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง  แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

……………………………..……………………………………

 

                   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งข้าพเจ้า นายสวัสดิ์  ขัติกุล ได้รับทราบแล้วนั้น

 

                   ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ต่อองค์กร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ดังนโยบายที่ได้แถลงไว้ดังนี้ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายด้านการบริหาร

           ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารงาน  พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่ม  ทุกหน่วยงาน   ทุกองค์กร ศาสนา   และฝ่ายปกครอง  โดยการใช้นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ

นโยบายด้านการบริการ

           บริการด้วยใจ  ยิ้ม  ไหว้   ไต่ถาม  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบได้

นโยบายด้านสวัสดิการชุมชน

            - ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสโดยพิจารณาแจกเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้

  - ส่งเสริมสวัสดิการแก่กลุ่ม อสม.  กลุ่ม อปพร.  กลุ่ม อช.  กลุ่มผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

นโยบายด้านเกษตรกรรม

       -  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกหมู่บ้าน

        -  ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาพันธุ์พืช ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์

        -  ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการเกษตรและส่งเสริมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

                                                                                                                        /ส่งเสริมการ……

 

-2-

 

        -  ส่งเสริมการจัดหาตลาดสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการขายสินค้าพืชผล

        -  สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลร้องวัวแดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ  ถ่ายทอดวิชาการเกษตร

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

         -  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้าน

         -  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดชุมชนในตำบลเพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้า

         -  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างเป็นสินค้าและพัฒนาไปสู่ระดับสากล

         -  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ  เยาวชน  และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในตำบลได้ฝึกอาชีพที่ต้องการ โดยสนับสนุนด้านความรู้ วิชาการ  เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ และงบประมาณ

          -  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้สารพิษและจัดตั้งร้านค้าพืชไร้สารในตำบล

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

          -  ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          -  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง และสถานที่สาธารณะในเขตตำบล

          -  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บขยะในตำบล  ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างมีระบบ

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

          -   ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์และสื่อสารการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนรวมศูนย์ประจำตำบล

          -  จัดสอนภาษาตัวเมือง (ล้านนา) และภาษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อนหรือในช่วงปิดภาคเรียน

          - ส่งเสริมเด็กที่ด้อยโอกาสในตำบลให้มีโอกาสได้เรียนในระดับที่ดี

          -  ส่งเสริมกิจกรรมสงฆ์   สามเณร  ทำนุบำรุงวัดและศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

นโยบายด้านวัฒนธรรม

           -  ฟื้นฟูจารีตประเพณีและส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในท้องถิ่นให้สืบทอดแก่คนรุ่งหลัง

นโยบายด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

     -  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลและศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน

   /ส่งเสริมการ….

-3-

 

    -   ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในตำบลและระดับอำเภอเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากล

    -   ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทชนิดของการแข่งขัน

    -   ส่งเสริมการออกกำลังกายกับคนทุกเพศทุกวัย

    -   สนับสนุนและส่งเสริม กู่ลั่วะ  ป่าดงปงไหว  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริม   การท่องเที่ยว วัด โบรานสถานและสถานที่สำคัญในตำบล

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    -ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง OVERY  ขยายพื้นที่ไหล่ทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง

    -   ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสร้างสะพาน  พร้อมขยายผิวจารจรในหมู่บ้าน

    -ส่งเสริมและสนับสนุน  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และฝายแบ่งน้ำรวมถึงการจัดระบบน้ำโครงการขุดลอกลำเหมืองและส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

    -    ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

    -    ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตติดตั้งไฟกิ่ง

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    -  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อรถดับเพลิง รถน้ำเพื่อใช้ป้องกันภัยแล้ง  อัคคีภัยและบริการ ด้านต่าง ๆ

    -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยตำบล  ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ โดยเร่งด่วน

                        กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ว่าจะมุ่งมั่นบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลร้องวัวแดงเป็นที่ตั้ง  อย่างแท้จริง

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ประกาศ    วันที่   5   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2560

 

                                      (ลงชื่อ)       สวัสดิ์   ขัติกุล

                                                   (นายสวัสดิ์   ขัติกุล)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

วันที่ลงข่าว : 2017-11-20 14:41:27