Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ข้อมูลบุคลากรคณะผู้บริหาร

นายสวัสดิ์ ขัติกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำราญ สมณะ

รองนายกฯ อันดับ 1

นายชำนาญ พุงขาว

รองนายกฯ อันดับ 2

นายณรงค์ บริบูรณ์

เลขานุการนายกอบต.ฯ

นายธนกร แก้วผัด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

นายศรัณยู จันทรา

รองประธานสภา /สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 4

นายสุกิจ กันธาหล้า

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 8

นายแสงชัย การุณย์ธนา

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 1

นายณรงค์เดช เมืองแก้ว

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 1

นายจรัส มั่งมูล

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 2

นายชุ่มใจ สมณะ

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 3

นายอภินันท์ อินก้อนวงค์

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 3

นายสมศักดิ์ โนจา

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 5

นายสมบูรณ์ ใจด้วง

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 5

นายพิเชต ปันใจแก้ว

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 6

นายนิคม จันทร์เป็ง

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 6

นายสุทธิพงศ์ ขัติรัตน์

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 7

นายแดง ธิตะนะ

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 8

นายประชัน กันธาแก้ว

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 9

นายสุระศักดิ์ กันคำ

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 9

นายศรีวิชัย คำป็อก

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 10

นายธงชัย เวศม์มัฆวาน

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 11

นายสง่า อินถา

สมาชิกสภาอบต.ร้องวัวแดง หมู่ 11