Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ข้อมูลบุคลากรสำนักปลัด

นายอาคม วิศวโภคา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

นางเสาวลักษณ์ ภูมิสถาน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุรชัย อนุรักษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางรวีวรรณ ชื่นสมบัิติ

นักทรัพยากรบุคคล (087-6587322)

นางสาวดรุณี นันทชัย

นิติกร

นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณชมภู

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 053-332761 ต่อ 16

นายสมาน จางนะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสายพิน ธิมะโน

แม่บ้าน

นางสาวนันทภรณ์ ธรรมสาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ