Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ข้อมูลบุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์

หัวหน้าส่วนศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

นางสาววาสนาศ์ แสนสุคำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสมพร วงศ์คม

ครู คศ.1

นางสาวพัชรา ถาแปง

ครู คศ.1

นางไพรวัลย์ ตาตะนะ

ครู คศ.1

นางเรณู ธิมะโน

ครู คศ.1

นางลำดวน อินก้อนวงค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง

นางอมร ใจกันทะ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

นางอุไรวรรณ ปันใจแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ

นางสาวสิริรัตน์ ซาวคำเขต

นางวิไล ขัติกุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ

นายวรวัฒน์ ยาวิลาศ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

นางน้ำฝน บัวตูม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่