Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลให้ได้มาตรฐาน  และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้กับ  ประชาชนอย่างเพียงพอ  โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในตำบลให้ทั่วถึง ตรอก ซอย เพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก
๒. ติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงภายในพื้นที่ตำบลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔. การขุดลอกลำเหมือง ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ

ด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสมากขึ้นโดยดำเนินการดังนี้
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคงแน่นอนอย่างยั่งยืน
๒. สร้างอาชีพให้ชุมชนโดยเน้นการแนะนำและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
๓. สนับสนุนการสร้างศูนย์แสดงสินค้าระดับตำบล
๔.  สนับสนุนติดต่อ จัดหา ส่งเสริมตลาดจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเป็น
"หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

ด้านสังคม

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
๓. ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมมือป้องกันแก้ไข
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาสภาพแวดล้อมของตำบลร้องวัวแดงให้มีความสวยงามเรียบร้อยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลร้องวัวแดง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตตำบลร้องวัวแดงโดยการพัฒนาที่ว่างขนาดเล็กที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือการนันทนาการสำหรับประชาชน
๒. แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการรักษา
ความสะอาดของบ้านเมือง
๓. รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดขยะของแต่ละครัวเรือนในบริเวณบ้านตามสภาพความเหมาะโดยไม่สะสมไว้
๔. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำหรือนำกลับไปผลิตใช้ใหม่
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

พัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมและจะอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาดั้งเดิมของตำบลร้องวัวแดงให้ดำรงอยู่ต่อไป  โดยดำเนินการดังนี้
๑.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
๒.ส่งเสริมกิจการทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมไทย
๓.ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาตำบล ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป
๕.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งตำบล
๖.ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลร้องวัวแดง
๗.ส่งเสริมให้กลุ่มหนุ่มสาวและเยาวชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีต่างๆของตำบล และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา

ด้านการสาธารณสุข

๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
๓. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณในการจัดกิจกรรมของ อสม.ทั้งตำบล
๕. ส่งเสริมการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่ม        
คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตำบลทุกขั้นตอนเพื่อเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ในการบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงต่อไปโดยจะดำเนินการดังนี้
๑.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
๒.  สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือในการดำเนินงานตำบลโดยส่งเสริมการทำกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน    และภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๓.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เสนอความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการและบริหารการจัดการ