Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดทั้งในด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้า OTOP
๓. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์และการพลังงาน    อย่างยั่งยืน
๔. การอนุรักษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งในด้านการประกอบอาชีพ สุขภาวะ และการศึกษา
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี๗.การเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัยแก่ชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ในพัฒนาจังหวัด

 

การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)และเอเชียใต้ (BIMSTEC)

๑. การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานความรู้
๒. การพัฒนาการประกอบการหัตถกรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมเดิมเชื่อมโยงวัฒนธรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง แข่งขันได้และยั่งยืน
๓. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่แข่งขันได้และยั่งยืน   
๔. การพัฒนาการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันได้อย่างยั่งยืน      
๕. การอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดพัฒนาและเฝ้าระวังวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
๖. ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๘. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙. การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งพัฒนาการบริการด้านสังคมที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ รวมถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับครัวเรือนและชุมชน
๑๐. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
๑๑. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายด้านการบริหาร
ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน  พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่ม  ทุกหน่วยงาน   ทุกองค์กร ศาสนา   และฝ่ายปกครอง  โดยการใช้นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ

นโยบายด้านการบริการ
บริการด้วยใจ  ยิ้ม  ไหว้   ไต่ถาม  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบได้

นโยบายด้านสวัสดิการชุมชน
- ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสโดยพิจารณาแจกเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
- ส่งเสริมสวัสดิการแก่กลุ่ม อสม.  กลุ่ม อปพร.  กลุ่ม อช.  กลุ่มผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

นโยบายด้านเกษตรกรรม
-  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกหมู่บ้านๆ ละ   ๑๕๐,๐๐๐   บาท
-  ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาพันธุ์พืช ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการเกษตรและส่งเสริมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
-  ส่งเสริมการจัดหาตลาดสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการขายสินค้าพืชผล
-  สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลร้องวัวแดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ  ถ่ายทอดวิชาการเกษตร

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐   บาท
-  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดชุมชนในตำบลเพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้า
-  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างเป็นสินค้าและพัฒนาไปสู่ระดับสากล
-  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ  เยาวชน  และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในตำบลได้ฝึกอาชีพที่ต้องการ โดยสนับสนุนด้านความรู้ วิชาการ  เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ และงบประมาณ
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้สารพิษและจัดตั้งร้านค้าพืชไร้สารในตำบล

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

-  ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง และสถานที่สาธารณะในเขตตำบล
-  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บขยะในตำบล  ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างมีระบบ

นโยบายด้านการศึกษา
– ศาสนา – วัฒนธรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์และสื่อสารการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนรวมศูนย์ประจำตำบล
- จัดสอนภาษาตัวเมือง (ล้านนา) และภาษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อนหรือในช่วงปิดภาคเรียน
- ส่งเสริมเด็กที่ด้อยโอกาสในตำบลให้มีโอกาสได้เรียนในระดับที่ดี
- ส่งเสริมกิจกรรมสงฆ์   สามเณร  ทำนุบำรุงวัดและศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

นโยบายด้านวัฒนธรรม
-  ฟื้นฟูจารีตประเพณีและส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในท้องถิ่นให้สืบทอดแก่คนรุ่งหลัง

นโยบายด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลและศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
- ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในตำบลและระดับอำเภอเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทชนิดของการแข่งขัน
- ส่งเสริมการออกกำลังกายกับคนทุกเพศทุกวัย
- สนับสนุนและส่งเสริม กู่ลั่วะ  ป่าดง– ปงไหว  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริม   การท่องเที่ยว วัด โบรานสถานและสถานที่สำคัญในตำบล

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง OVERY  ขยายพื้นที่ไหล่ทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง
- ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสร้างสะพาน  พร้อมขยายผิวจารจรในหมู่บ้าน
- ส่งเสริมและสนับสนุน  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และฝายแบ่งน้ำรวมถึงการจัดระบบน้ำโครงการขุดลอกลำเหมืองและส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
- ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตติดตั้งไฟกิ่ง

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อรถดับเพลิง รถน้ำเพื่อใช้ป้องกันภัยแล้ง  อัคคีภัยและบริการ ด้านต่างๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยตำบล  ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ โดยเร่งด่วน