Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 

ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีโดยมีคณะกรรมการหลายฝ่าย  ประกอบด้วย

  ๑.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ประธานคณะกรรมการ

  ๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  กรรมการ

  ๓.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   กรรมการ

  ๔. ประธานประชาคมตำบลร้องวัวแดง  กรรมการ

  ๕. กำนันตำบลร้องวัวแดง   กรรมการ

  ๖.  หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลร้องวัวแดง    กรรมการ

  ๗. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   กรรมการ

  ๘.  นายทองสุข    มงคลชัยสิทธิ์   กรรมการ

  ๙.  นายแสวง     ติปิน   กรรมการ

  ๑๐.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ /เลขานุการ
 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การปฏิบัติตามแผน

๒.๑  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติรวมทั้งสภาท้องถิ่น

  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายใน ๑๕ วัน  ที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒.๒  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาสามปี  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี


การตรวจสอบ / ติดตามประเมินผล

๓.๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

  ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สามคน

  ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  ๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  ๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนสองคน

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน  ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

  (ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้)

๓.๒  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

  ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือ  บุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
  ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
  ๓.  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
  ๔.  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล  รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลและรายงานผลเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร
  ๕.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓.๓  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

            วิธีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้ตารางการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเป็นผู้กำหนดรูปแบบที่จะใช้ติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้เวลา  และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา  และโครงการต่างๆ โครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมปีละ ๑ ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ  ประกาศการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยได้ทำประชาคมจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน    ว่าการพัฒนาที่จัดทำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่    โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการและทำให้คุณภาพแท้จริงของประชาชนในตำบลและให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

. การติดตามและประเมินผล

    ๗.๑ การตรวจสอบ/ติดตาม    โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่
 •  
 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ติดตามว่าการจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่

    ๗.๒ การตรวจสอบ/ติดตาม    โดยอำเภอ

 • อำเภอมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อคับงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่

    ๗.๓ การตรวจสอบ/ติดตาม   โดยภาคประชาคม

 •   ให้ประชาชนตรวจสอบ/ติดตาม    การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม  

    แผนพัฒนาด้วยความถูกต้อง
 •  
 • เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาต่อ       
 •  
 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบผลการดำเนินงาน