Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

สรุปสถานการณ์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงในปีที่ผ่านมาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ได้มีการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์มีทั้งหมด  ๗  ยุทธศาสตร์  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสมาปี  สามารถสรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนผลตอบแทนทางด้านสังคมโดยได้ดำเนินการตามหน้าที่กฎระเบียบและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาของราษฎรในชุมชนเป็นหลัก

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง

 

จ่ายจริง

 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ 

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

  ๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓

๒๐๐,๐๐๐

๑๗๙,๐๐๐

  ๓. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔

๒๐๐,๐๐๐

๘๖,๐๖๒

  ๔. โครงการจักซื้อท่อ pvc หมู่ที่ ๗

๒๐๐,๐๐๐

๑๔๓,๖๖๓

  ๕. โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒,๑๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๘๒,๙๓๔

รวมเป็นเงิน

๑,๒๐๐,๐๐๐

๙๕๖,๖๕๙

๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง

๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๐๐,๐๐๐

๔๖๒,๐๗๒

๒.โครงการน่าบ้านน่ามอง

๑๐,๐๐๐

๕,๗๐๐

รวมเป็นเงิน

๕๑๐,๐๐๐

๔๖๗,๗๗๒

๓.ด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   โรคไข้เลือดออก  และการตรวจสารเสพติด

๘๐,๐๐๐

๗๘,๖๐๐

๒. โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๓. โครงการทัศนศึกษาดูงานของ อสม.

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

รวมเป็นเงิน

๓๙๐,๐๐๐

๓๘๘,๖๐๐

๔. ด้านสังคม

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง<

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม
(อุดหนุนปกครอง อ.สันกำแพง)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยกู้ภัย
(อุดหนุนปกครอง อ.สันกำแพง)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓. โครงการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
(อุดหนุนปกครองอำเภอสันกำแพง)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔.โครงการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
(อุดหนุนปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕. โครงการวันสำคัญอำเภอสันกำแพง
(อุดหนุนปกครองอำเภอสันกำแพง)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖. โครงการสืบสานของดีสันกำแพง(งานฤดูหนาว)
(อุดหนุนปกครองอำเภอสันกำแพง)

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗.  โครงการบริการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.    
(อุดหนุนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง)

๒๗,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

๘.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๘๔,๐๐๐

๘๔,๐๐๐

๙. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์,         
เทศกาลวันปีใหม่

๓๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

รวมเป็นเงิน

๒๙๖,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐


.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง

๑. การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล

๑๐๐,๐๐๐

๕๖,๒๒๐

๒. การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

๓๐,๐๐๐

๑๙,๙๘๐

รวมเป็นเงิน

๑๓๐,๐๐๐

๗๖,๒๐๐

.ด้านการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง

๑.  โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

๑๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

รวมเป็นเงิน

๑๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๗. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง จ่ายจริง

๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๕๐,๐๐๐

๔๙,๘๒๕

๒. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

๑๒๐,๐๐๐

๑๑๔,๖๐๐

๓. โครงการวันพัฒนาการศึกษา

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๔. โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
(อุดหนุนโรงเรียนวัดร้องวัวแดง)

๒๘๖,๐๐๐

๒๘๓,๔๐๐

5. ค่าอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์

๕๔๖,๒๐๐

๒๓๔,๕๔๔

7. โครงการพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

8. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

๕๐,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

9. โครงการอาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนร้องวัวแดง

๕๐๙,๖๐๐

๓๗๐,๕๓๘

12.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๑๓๐,๐๐๐

๑๑๓,๘๐๐

14. โครงการประเพณีสงกรานต์อำเภอสันกำแพง
(อุดหนุนปกครองอำเภอสันกำแพง)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

รวมเป็นเงิน

๑,๗๑๑,๘๐๐

๑,๒๒๒,๗๐๗

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในตำบลร้องวัวแดงได้รับประโยชน์ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพและการส่งเสริมรายได้   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค  การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถสรุปผลการพัฒนาได้ในเชิง เชิงคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตตลอดจนผลตอบแทนทางด้านสังคมโดยได้ดำเนินการตามกฎระเบียบ   และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาของราษฎรในชุมชนเป็นหลัก

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

งาน

โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
งานบริหารทั่วไป
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
20,000.-
18,560.-
1,440.-

โครงการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือก อปท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
23,000.-
23,000.-
-
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอใช้สถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่
26,360.-
26,360.-
-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง
180,000.-
158,700.-
21,300.-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
80,000.-
79,997.-
3.-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
80,000.-
79,700.-
300.-

โครงการฝึกอบรมการทำแผนการศึกษา ประจำปี 2557
27,000.-
21,446.-
5,554.-
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
30,000.-
5,000.-
25,000.-

โครงการวันพัฒนาการศึกษา
30,000.-
20,474.-
9,526.-

โครงการพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้
30,000.-
26,620.-
3,380.-

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
712,000.-
486,916.60.-
225,083.40.-
งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 9
210,000.-
209,000.-
1,000.-

โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 11
200,000.-
199,000.-
1,000.-

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 3
10,000.-
10,000.-
-
งานบำบัดน้ำเสีย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ 7
200,000.-
188,000.-
12,000.-

โครงการจัดซื้อท่อ pvc
200,000.-
186,638.-
13,362.-

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล หมู่ 2
5,000.-
-
5,000.-


-         2 -
งาน

โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
งานบำบัดน้ำเสีย
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล หมู่ 10
200,000.-
200,000.-
-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6,000.-