Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประวัติ

ตำบลร้องวัวแดงเป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอสันกำแพง มีการปกครองแบ่งเป็นสิบเอ็ดหมู่บ้านประวัติไม่ประกฎหลักฐานชัดเจน แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเก่า ๆ ในตำบลเล่าว่า เดิมมีร่องน้ำ ลำธารไหลลงมาจากเชิงเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วไหลลงสู่ลำน้ำแม่ออน ที่บ้านร้องวัวแดง โดยมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ด้วยเหตุนี้เองจึงมีฝูงสัตว์นานาชนิดมาหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากรวมทั้งวัวกระทิงแดงหรือวัวแดงฝูงใหญ่ และมีวัวแดงจ่าฝูงหนึ่งตัว มีฤทธิ์เดชเป็นที่น่าเกรงกลัวของฝูงวัวแดง น้อยใหญ่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแถบนั้น เขาจึงเรียกร่องน้ำนี้ว่า “ร่องน้ำวัวแดง” เป็นภาษาพื้นเมือง ล้านนาและใช้เรียกชื่อหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาแผลงเป็น “ร้องวัวแดง”

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เดิมเป็นสภาตำบลร้องวัวแดง ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลบังคับ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมีสมาชิกสภา ฯ จำนวน 22 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่