Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง     ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอสันกำแพงมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น    ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบล ห้วยทราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบล ออนใต้ และตำบลแช่ช้าง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับกิ่งอำเภอแม่ออน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบล ทรายมูล และตำบลสันกำแพง

2.   เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,875 ไร่
     
3. ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา   สูงกว่าระดับน้ำทะเล   340   เมตร  ลาดเอียงมาทิศตะวันตก    และมีคลองชลประทาน แม่กวง น้ำแม่ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผ่านเป็นสายหลักของเกษตรกร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทุกชนิด

3.1   ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                           ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   ตั้งอยู่ที่บ้านร้องวัวแดง   หมู่ที่   3    ตำบล  ร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางห่างจากอำเภอสันกำแพง ไปทางทิศตะวันออก       ประมาณ 6 กิโลเมตร

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   ฤดู  คือ

 • ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง   เดือนพฤษภาคม  จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน       มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  34  องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม   ช่วงเดือนธันวาคมจะมีอากาศหนาวสุดประมาณ  3  องศาเซลเซียส

4. จำนวนหมู่บ้าน

มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ   11  หมู่บ้านอยูในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ทั้งหมด   ดังนี้

 • หมู่  1   บ้านวังธาร                                          
 • หมู่  2   บ้านใหม่                                                 
 • หมู่  3   บ้านร้องวัวแดง                                   
 • หมู่  4   บ้านม่วงเขียว                                   
 • หมู่  5   บ้านน้ำจำ        
 • หมู่   6  บ้านน้ำจำ
 • หมู่   7  บ้านร้องวัวแดง
 • หมู่   8  บ้านม่วงม้าเหนือ
 • หมู่   9  บ้านม่วงม้าใต้
 • หมู่  10  บ้านใหม่
 • หมู่   11   บ้านร้อง


5. ประชากร

 • มีประชากรทั้งสิ้น    5,615     คน  
 • แยกเป็นชาย     2,714  คน   
 • หญิง   2,9401  คน   
 • จำนวนครัวเรือน  2,387    ครัวเรือน