Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

จำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น ชาย หญิง

.บ้านวังธาร

๑๓๗

๓๓๒

๑๗๕

๑๕๗

.บ้านใหม่

๑๗๓

๓๔๔

๑๖๒

๑๘๒

.บ้านร้องวัวแดง

๒๖๔

๖๔๓

๓๑๕

๓๒๘

.บ้านม่วงเขียว

๓๒๐

๖๘๙

๓๒๗

๓๖๒

.บ้านน้ำจำ

๑๐๗

๒๕๖

๑๒๘

๑๒๘

.บ้านน้ำจำ

๓๕๖

๙๑๓

๔๔๔

๔๖๙

.บ้านร้องวัวแดง

๓๑๘

๖๘๑

๓๒๘

๓๕๓

.บ้านม่วงม้าเหนือ

๑๗๖

๔๒๕

๒๐๐

๒๒๕

.บ้านม่วงม้าใต้

๑๙๖

๔๗๒

๒๑๔

๒๕๘

๑๐.บ้านใหม่

๒๙๗

๕๗๔

๒๙๓

๒๘๑

๑๑.บ้านร้อง

๑๓๐

๓๐๔

๑๔๗

๑๕๗

รวม

๒,๕๖๘

๕,๖๓๓

๒,๗๓๓

๒,๙๐๐

ที่มา:   ฝ่ายทะเบียน    ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
ข้อมูล    ณ  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗