Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

ทำนา

- พื้นที่ทำนาทั้งสิ้น   5,671 ไร่
- พื้นที่ทำนาที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ  2,552 ไร่
- พื้นที่ทำนาที่เกษตรกรต้องเช่า   3,119 ไร่

ทำไร่                      

- พื้นที่ทำไร่ทั้งสิ้น  7,083 ไร่
- พื้นที่ทำไร่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ  2,479 ไร่
- พื้นที่ทำไร่ที่เกษตรกรต้องเช่า  4,604 ไร่
- พืชไร่ที่ปลูกมากอันดับหนึ่ง คือ ยาสูบ

ทำสวน                 

- พื้นที่ทำสวนทั้งสิ้น   236 ไร่
- พื้นที่ปลูก ลำไย,มะม่วง และฝรั่ง

นาปี                       

- จำนวนครัวเรือน 1,002  ครัวเรือน
- พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่  กข.6 และ มะลิ 105


หน่วยธุรกิจ  ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าช 1 แห่ง
- โรงสี   3 แห่ง
- ตลาดกลางหมู่บ้าน   4 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม    4 แห่ง