Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

สภาพทางสังคม

1. การศึกษาในเขตองค์การบริการส่วนตำบลร้องวัวแดง

ศูนย์เด็ก  3   แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ จำนวนผู้ดูแลเด็ก 3 คน
 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดร้องวัวแดง จำนวนผู้ดูแลเด็ก 3 คน
 3.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดน้ำจำ  จำนวนผู้ดูแลเด็ก 4 คน

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

 1. โรงเรียนวัดม่วงม้า  จำนวนนักเรียน         -         คน
 2. โรงเรียนวัดร้องวัวแดง   จำนวนนักเรียน       121 คน
 3. โรงเรียนวัดน้ำจำ   จำนวนนักเรียน         25 คน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่   จำนวนนักเรียน         16 คน

หมายเหตุ ปัจจุบันรวมศูนย์ที่โรงเรียนวัดร้องวัวแดง มีจำนวนครู 7 คน จำนวนนักเรียน 162 คน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  7 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัดน้ำจำ     1 แห่ง

 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด 7 แห่ง

 1. วัดวังธาร  หมู่ 1 บ้านวังธาร
 2. วัดบ้านใหม่ หมู่ 2  บ้านใหม่
 3. วัดร้องวัวแดง  หมู่ 3  บ้านร้องวัวแดง
 4. วัดม่วงเขียว หมู่ 4  บ้านม่วงเขียว
 5. วัดน้ำจำ หมู่ 6  บ้านน้ำจำ
 6. วัดม่วงม้าเหนือ หมู่ 8  บ้านม่วงม้าเหนือ
 7. วัดม่วงม้าใต้ หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้

3. สาธารณสุข

 1. สถานีอนามัยประจำตำบล (ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านร้องวัวแดง)    1 แห่ง
 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   11 แห่ง

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ป้อมยามผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  4 แห่ง
 2. ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล  1  แห่ง