Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

การบริการพื้นฐาน

1.การคมนาคม

 • ถนนสายสันกำแพง น้ำพุร้อน  จำนวน 1  สาย
 • ถนนสายเชียงใหม่ดอนจั่น – สันกำแพงน้ำพุร้อน จำนวน 1  สาย
 • ทางคมนาคม ขนส่งระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  จำนวน 10 สาย

การเดินทางเข้าสู่ตำบล

 • การเดินทางตามถนนสายสันกำแพง – ออนหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006
 • จากสี่แยกปอยหลวง ถึง ต.ร้องวัวแดง มีระยะทางประมาณ  15 กิโลเมตร
 • โดยสารรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถรับจ้าง

2. การโทรคมนาคม

 • โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้

3. การไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า 11 หมู่บ้าน

4. การประปา

 • ประปาหมู่บ้าน 11หมู่บ้าน

5. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำห้วย ลำน้ำ 3  สาย
  ได้แก่ ลำน้ำแม่ออน , เหมืองฮ่อ และเหมืองเปา

6. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย 2 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 1,241 แห่ง
 • น้ำบาดาล  19 แห่ง