Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

หมู่ 7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

  • กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลร้องวัวแดง ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548
  • ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 50 คน
  • โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และมีการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี
  •  สถานที่ตั้งและทำการผลิต คือ สถานีอนามัยเก่าของต.ร้องวัวแดง