Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

หมู่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมบ้าน

 

กลุ่มผู้ผลิตเทียนหอมบ้านม่วงเขียว หรือ "full candle" ได้ดำเนิน การจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

ปัจจุบันมีผู้ผลิตและสมาชิกทั้งหมด 12 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านบ้านม่วงเขียวให้มีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มชาวบ้าน

ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มฯ คือ เทียนหอมประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

สถานที่ตั้งและทำการผลิต คือ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 บ้านม่วงเขียว

โดยมีนายเสกสรรและนางสวย ขัติกุล เป็นประธานผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารการผลิตและดูแลด้านการตลาดและการสั่งซื้อ

ปี 2547 และปี 2549 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว (OTOP)